Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Deklaracja dostępności

1. Dostępność cyfrowa

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1440).
  2. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
   (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

  Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1440).

  Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące o adresie www.pszczyna.oow.gov.pl oraz jej aplikacji mobilnej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-21
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony dotyczącej zmiany wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmiany sposobu publikowania: 2023-08-08

  Strona internetowa Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące jest w pełni responsywna, która automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości urządzenia. Nie ma wówczas konieczności instalowania dodatkowej aplikacji mobilnej.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, przede wszystkim:

  • strona nie posiada dostępności tłumacza języka migowego
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie są można w nich wyodrębnić tekstu ze względu na formę zdjęcia lub skan dokumentu)
  • opublikowane infografiki nie posiadają opisu alternatywnego

  Po stronie można nawigować używając kursorów i klawisza „Tab”. Strona posiada również znaczniki ARIA ułatwiające nawigacje technologiom asystującym. Dostępne są funkcje ułatwiające poruszanie się po stronie słabowidzącym lub z różnymi zaburzeniami widzenia, np. lupa, kontrast, skale kolorów, podkreślone linki itp.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-04 (data aktualizacji)

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontakt można uzyskać pod adresem email sekretariat@pszczyna.oow.gov.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 210 30 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

  Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na:

  • zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-mail lub innych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
   opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji,
  • zapewnieniu tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824),

   jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość, o ile nie wiąże się to z poniesieniem nadmiernych kosztów.

  Żądanie dostępności powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl, Infolinia: 800 676 676.

2.Dostępność architektoniczna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022, poz. 2240).

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące, sukcesywnie zwiększa dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

DOSTĘP DO BUDYNKU I POMIESZCZEŃ ORAZ INNE UDOGODNIENIA

 • Budynek główny Ośrodka posiada wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich – pochylnia zewnętrzna (podjazd);
 • Z holu wewnętrznego budynku istnieje bezpośredni dostęp do administracji, posterunku służby ochrony, pomieszczenia monitoringu, Izb adaptacyjnych i chorych, sali konferencyjnej, stołówki i kuchni; brak windy w budynku;
 • Na wszystkich kondygnacjach znajdują się plany rozmieszczenia pomieszczeń i korytarzy;
 • W budynkach oznaczono drogi ewakuacyjne;
 • Ośrodek daje możliwość wstępu do budynku osób korzystających z psem asystującym;
 • W budynku są poręcze na klatkach schodowych;
 • Dostępne są toalety częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • W holu głównym i holu administracji znajduje się miejsce siedzące dla oczekujących;
 • Przed wjazdem na teren Ośrodka wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • Przed wejściem na teren Ośrodka przy posterunku bramy głównej dostępny jest przycisk przywoławczy w systemie przewodowym dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • Przy holu głównym w pomieszczeniu szatni znajduje się miejsce dla matki z dzieckiem (przewijak);
 • W Ośrodku dostępna jest lupa oraz audiobook dla osób niedowidzących;
 • W klasach szkoły znajdują ławki o regulowanej wysokości.

W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

 Dostęp alternatywny w szczególności na:

 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby,
 • zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np. audiobook, sygnalizacja przywoławcza itp.
 • wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczył Pana Szymona Folka – kierownika gospodarczego na osobę wykonującą zadania koordynatora dostępności w OOW w Pszczynie Łące.

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące

Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna Łąka

tel. (32) 210-30-17, (32) 210-58-80
fax (32) 210-58-64
email: sekretariat@pszczyna.oow.gov.pl

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content