Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Deklaracja dostępności

Podstawa prawna:
 1. 10 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848).
 2. Załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące o adresie www.pszczyna.oow.gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony dotyczącej na zmiany wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmiany sposobu publikowania: 2021-03-30
 • Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące, ul. Zdrojowa 64, 43-200 Pszczyna Łąka, administrator strony: Elżbieta Kubis: e.kubis@zppszczyna.pl
 • Strona internetowa jest w trakcie przebudowy i dostosowania cyfrowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostępność architektoniczna: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące, ul. Zdrojowa 64, 43-200 Pszczyna – Łąka. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Na stronie nie ma dostępności do tłumacza języka migowego.
 • Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące posiada aplikację mobilną, do której prowadzi link: www.pszczyna.oow.gov.pl
 • Informacja o dostępności strony:
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl, Infolinia: 800 676 676.

 

Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące zgodnie z obowiązującymi przepisami /Ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami DZ. U z 2019,poz. 1696/ wyznaczył Pana Szymona Folka kierownika gospodarczego na osobę wykonującą zadania koordynatora dostępności w OOW w Pszczynie Łące.

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące

ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna Łąka

tel. (32) 210-30-17, (32) 210-58-80
fax (32) 210-58-64
email: sekretariat@pszczyna.oow.gov.pl

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnienu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content