Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Dla rodziców

I. REGULAMIN ODWIEDZIN NIELETNICH  – Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
(Dz. U. z 2022r., poz. 1700 z późn. zm.);

 1. Odwiedziny odbywają się na terenie placówki, w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez pracownika udzielającego odwiedzin (hol wejściowy, stołówka, teren placówki po uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem pedagogicznym).
 2. Osoby będące członkami rodziny nieletniego mogą go odwiedzać w każdą niedzielę oraz dni świąteczne w godzinach 10.00 – 12.30. Inny termin odwiedzin – uzasadniony ważnymi względami należy wcześniej uzgodnić z dyrektorem lub kierownictwem placówki.
 3. Pozostałe osoby, niebędące członkami rodziny nieletniego, mogą go odwiedzać za zgodą dyrektora lub upoważnionego pracownika pedagogicznego w niedzielę oraz dni świąteczne w godzinach 10.00 – 12.30.
 4. Nieletni musi wyrazić zgodę na spotkanie z osobami odwiedzającymi.
 5. Osoby odwiedzające są zobowiązane do posiadania dokumentu tożsamości
  i okazania go na wezwanie pracownika. Dane personalne osoby odwiedzającej zostają wpisane do „Księgi odwiedzin”.
 6. Do placówki nie wolno wnosić przedmiotów zakazanych min.: napojów alkoholowych, środków odurzających lub narkotycznych, papierosów, leków, niebezpiecznych przedmiotów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń rejestrujących (dyktafony, mp3, mp4).
 7. W trakcie odwiedzin, osoby odwiedzające mogą przekazywać nieletniemu artykuły spożywcze, książki, ubrania, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku po uprzedniej kontroli w uzgodnieniu z pracownikiem pedagogicznym, stosując się do wewnętrznych unormowań w zakresie możliwości wykorzystania ich przez nieletniego.
 8. W przypadku naruszenia ustalonego porządku w ośrodku przez odwiedzających, odwiedziny zostają przerwane.
 9. Do ośrodka nie mają prawa wstępu osoby agresywne, będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź zagrażające swym zachowaniem bezpieczeństwu jej funkcjonowania.
 10. Podczas odwiedzin należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom dyrektora lub innych upoważnionych pracowników pedagogicznych.
 11. Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor ośrodka lub upoważniony pracownik pedagogiczny.

 

Pszczyna Łąka, dnia 15 stycznia 2024 r.

 

II. Zasady przesyłania paczek:

Zgodnie z art. 118 ust. 1-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022r. poz. 1700) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych  ośrodkach wychowawczych (Dz. U. z 2022r. poz. 1890) nieletni może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku.

Przedmioty znalezione w trakcie kontroli paczki, przeprowadzonej w obecności nieletniego, których nieletni nie może posiadać w ośrodku podlegają zatrzymaniu. Paczki doręcza się nieletniemu niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę nieletniemu sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content