Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące  pomoc psychologiczno — pedagogiczną nieletnim w placówce zapewnia wykwalifikowana kadra. Funkcjonuje Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w skład którego wchodzą: pedagog- specjalista terapii uzależnień, terapeuta pedagogiczny, psycholog i lekarz psychiatra.

Zadaniami zespołu są:

  • wszechstronna pomoc psychologiczno – pedagogiczna oparta na dogłębnym rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych nieletnich, kształtowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji z rodziną oraz przygotowanie nieletnich i ich rodzin rodziny do funkcjonowania w warunkach środowiska otwartego,
  • opracowywanie opinii psychologiczno – pedagogicznej dla potrzeb toczącego się przed sądem postępowania,
  • opracowywanie z udziałem nieletniego oraz innych pracowników Indywidualnych Planów Oddziaływań Wychowawczych, Resocjalizacyjnych i Terapeutycznych nieletnich,
  • opracowywanie dla nieletnich posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, kwalifikowanie do odpowiedniej pomocy pedagogicznej z uwzględnieniem ich deficytów rozwojowych,
  • niwelowanie negatywizmu szkolnego i wyrównywanie zaległości programowych,
  • prowadzenie oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych ukierunkowanych na rozpoczęcie procesu resocjalizacji – indywidualnie i grupowo.
  • prowadzenie zajęć profilaktycznych, terapii pedagogicznej, psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych w czasie których nieletni nabywają pożądane umiejętności społeczne, przebudowują hierarchię wartości oraz kształtują motywację wewnętrzną do zmiany dotychczasowego życia. Kładąc szczególny nacisk na empatię, tolerancję, ćwiczenie asertywności i wrażliwości na drugiego człowieka a także radzenie sobie ze stresem, nabywanie nowych kompetencji społecznych oraz zapobieganie agresji,
  • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach problemowych i kryzysowych,
  • terapia nieletnich uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych od czynności,
  • udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego rodzinie nieletniego.

Artykuły dotyczące Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

W tym roku przygotowania do świąt rozpoczęliśmy dużo wcześniej niż zazwyczaj, ponieważ w ceramice efekty pracy wymagają dużo cierpliwości, ale warto było!
W ramach udziału w konkursie wojewódzkim pn. "Nie daj się HIV - zapobiegaj zakażeniu" organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Tychach 1 grudnia rozpoczęliśmy akcję profilaktyczno – edukacyjną pn: "NIE DAJ SIĘ HIV – ZAPOBIEGAJ ZAKAŻENIU" podzieloną na 3 części.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content