Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące funkcjonują dwa typy szkół:

Szkoła Podstawowa, pn. „Szkoła Podstawowa w Łące” – realizująca program klas VII i VIII.

Szkoła Branżowa I stopnia, pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Łące” – kształcąca w zawodzie ślusarza i stolarza.

Do statutowych zadań Szkół należą w szczególności:

 • stworzenie warunków uczniom do nabywania i utrwalania wiedzy
  i umiejętności,
 • eliminowanie negatywizmu szkolnego oraz zaniedbań pedagogicznych uczniów w oparciu o ortodydaktyczne zasady nauczania,
 • wspomaganie uczniów w samodzielnym uczeniu się, podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego
  i fizycznego,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywowanie do dalszej edukacji,
 • rozwijanie wrażliwości moralnej i potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej
  i dóbr kultury oraz źródeł informacji społecznej,
 • umożliwianie uczestnictwa w życiu społecznym oraz stwarzanie uczniom warunków koniecznych do aktywnego wejścia na rynek pracy.

Organami Szkoły na terenie Ośrodka jest Dyrektor i Rada Ośrodka.

Organem prowadzącym i nadzorującym jest Minister Sprawiedliwości.

Uczniami Szkół w Ośrodku są nieletni Okręgowego Ośrodka Wychowawczego
w Pszczynie Łące.

Pracę Szkół w Ośrodku i jej organów, a także określenie praw i obowiązków uczniów czy nauczycieli określają statuty Szkół Ośrodka.

Baza lokalowa

Baza lokalowa szkoły składa się z 5 sal lekcyjnych / w tym pracownia informatyczna z 12 stanowiskami komputerowymi/, sali gimnastycznej wykorzystywanej również w godzinach popołudniowych przez wychowawców grup internatowych oraz biblioteki czynnej także w godzinach popołudniowych. Szkoła korzysta z obiektów sportowych znajdujących się w obrębie placówki. Należą do nich: pełnowymiarowe boisko piłkarskie, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, kort tenisowy, bieżnia lekkoatletyczna, łuk do rzuty kulą oraz bieżnia i piaskownica do skoku w dal. Ponadto nauczyciele dysponują pokojem nauczycielskim wyposażonym w komputer
z dostępem do Internetu, drukarkę i ksero oraz salą audiowizualną z projektorem, która również może być wykorzystywana w czasie godzin pracy szkoły. Pomieszczenia i wyposażenie dydaktyczne szkoły umożliwiają realizację zadań statutowych i pozwalają na osiągnięcie wysokiej jakości pracy.

Kadra pedagogiczna

W szkole i warsztatach zatrudniona jest wykwalifikowana kadra nauczycieli. Wymagane jest wyższe wykształcenie pedagogiczne. Oprócz wykształcenia kierunkowego zatrudnieni nauczyciele muszą posiadać ukończone studia z zakresu resocjalizacji. Ponadto wszyscy nauczyciele są zobowiązani do ustawicznego podnoszenia i wzbogacania swoich kwalifikacji w ramach WDN i w systemu poza placówką.

Uczniowie

Uczniami naszych szkół są wyłącznie wychowankowie Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące. Znacząca większość posiada roczne lub kilkuletnie opóźnienie edukacyjne. Przeważają uczniowie przejawiający daleko posunięty negatywizm szkolny, będący jedną z przyczyn opóźnień obok niewydolności wychowawczej rodzin i zaniedbań środowiska lokalnego zdiagnozowanych trudności w uczeniu się. Bardzo często uczniowie pochodzą z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, często kryminogennych oraz bezrobotnych. Tylko niektórzy mają doraźne wsparcie ze strony swoich bliskich, dlatego obowiązek wsparcia spoczywa na wychowawcach internatu, nauczycielach
w szkole i warsztatach, pracownikach zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kadrze kierowniczej.

Działalność pozalekcyjna

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie naszych szkół biorą udział w licznych wycieczkach, konkursach i innych imprezach organizowanych przez naszych nauczycieli. Tradycją naszych szkół stała się SPARTAKIADA organizowana co roku przez nauczycieli wychowania fizycznego z okazji DNIA DZIECKA.

Artykuły dotyczące szkół

W dniu 30 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie roku szkolnego 2022/2023
Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Pszczynie Łące wzięli udział w konkursie z Języka Angielskiego zorganizowanego przez nauczycielkę Aleksandrę Polewską.
Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę.
Dzięki naszej lokalnej współpracy pomiędzy Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Pszczynie Łące i Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie Powiat Pszczyński Barbara Bandoła - starosta pszczyński Dariusz Skrobol - burmistrz Pszczyny w ramach usamodzielnienia nasi podopieczni wzięli udział w kiermaszu pracy wakacyjnej.
"Spartakiada sportowa" w naszym ośrodku  Wychowankowie rywalizowali w czterech konkurencjach sportowych.  Rywalizacja często kojarzona jest ze zjawiskiem negatywnym. Jednakże istnieje pojęcie zdrowej, jak i tej niezdrowej rywalizacji. Dzieli je cienka linia, którą łatwo przekroczyć.
30 marca wychowankowie naszego ośrodka wzięli udział w "VII Turnieju wyciskaniu sztangi leżąc",  czyli nieoficjalnych mistrzostwach powiatu pszczyńskiego szkół ponadpodstawowych.
W dniu 27 stycznia zostały przeprowadzone zajęcia z nieletnimi OOW "Nie jesteś sam!".
Piątkowym porankiem 20 stycznia wychowankowie naszej placówki udali się na kolejne zawody.
W poniedziałek 16 stycznia nasi podopieczni wzięli udział w XIII Młodzieżowym Turnieju Trójek Koszykarskich, odbywającego się w ramach akcji "Ferie z POSiR-em 2023"
We wtorek 15 sierpnia 2022, z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, z pomocą Agencji Widowisk Historycznych ARKONA z Torunia, zorganizowano dla młodzieży naszego ośrodka, żywą lekcję historii pt: „Polskie drogi do niepodległości”.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content