Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1) Administratorem  danych osobowych jest  Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące, przy ul. Zdrojowej 64, 43-200 Pszczyna, (dalej: Administrator). Możliwy kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@pszczyna.oow.gov.pl lub telefonicznie (32) 210-30-17 lub (32) 210-58-80.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@pszczyna.oow.gov.pl lub telefonicznie (32) 210-30-17 lub (32) 210-58-80.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące pełni:

Pani Kinga Janik

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i ustawowych zadań Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4) W przypadku udostępnienia lub powierzenia danych osobowych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

  • organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (państwa nienależące do EOG) lub organizacji międzynarodowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań OOW w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych będących warunkiem ustawowym, służących realizacji obowiązków OOW wynikających z przepisów prawa, jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

* KLAUZULA INFORMACYJNA:

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content