Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Pomoc prawna i infolinie wsparcia

INFOLINIE ZAUFANIA W SPRAWACH WAŻNYCH Z PUNKTU WIDZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 945)

Prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy, przysługuje wszystkim obywatelom, w tym również osobom niepełnoletnim. Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu roku. Stosowne do ust. 2 osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do ustawy.

Osoby małoletnie, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy informację o przysługujących im uprawnieniach oraz spoczywających na nich obowiązkach.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?

Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju. Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:

 • w starostwie powiatowym,
 • w urzędzie gminy,
 • w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

 • na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),
 • na stronie internetowej: np. ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną, czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać z pomocy składasz:

 • pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz
 • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma. Jeśli Twoja sprawa jest już w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska

Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz prawa – czyli czego możesz się domagać, i obowiązki – jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić. Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt,  możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna

 • jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m. in. gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu, na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego, lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie jak takie pismo sformułować,
 • pomocy prawnej udziela prawnik,
 • jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać.

Pomoc obywatelska

 • może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego; poradą będzie np. wskazanie osobie której zmarł ktoś bliski, do jakiego urzędu powinna się udać, by załatwić wszystkie formalności (jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy),
 • porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
 • doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny, nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

Jak można zapisać się na poradę?

 • telefonicznie: każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji; numer telefonu dostępny na stronach internetowych powiatów, w tym też Twojego,
 • lub elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie np. ms.gov.pl/zapisy,
 • lub osobiście: w starostwie powiatowym.

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Co musisz przygotować?

 • dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport, lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także
 • dokumenty dotyczące Twojego problemu: jeśli w ogóle takie masz; nie są one obowiązkowe; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami – pamiętaj o nich!
 • Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, przygotuj: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

Możesz skorzystać z pomocy:

 1. stacjonarnie, czyli w punkcie nieodpłatnej pomocy:
  • możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu i będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć np. osoba bliska, opiekun, osoba posługująca się językiem migowym;
  • podczas zapisywania się na poradę, możesz poprosić o pomoc tłumacza języka migowego,
 2. możesz skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu:
  • jeżeli ze względu na stan zdrowia nie możesz go opuszczać (np. w szpitalu lub domu),
  • w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się (np. w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się),
  • w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (np. w budynku starostwa stale współpracującego z takim tłumaczem),
 3. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także z pomocy w szczególnych formach:
  • po zapisie na wizytę, prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą; może udzielić Ci pomocy telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail; forma udzielania pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta,
  • konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak numer telefonu lub adres e-mail.

W załączeniu – wzór oświadczenia

Wyświetl w nowej karcie

Niemożna załadować podglądu. Kliknij "Pobierz", aby wyświetlić w nowej karcie

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content